Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Завантажити авторський договір

Автори статей не сплачують жодних внесків за подання, редагування чи опублікування. Відразу після виходу у світ журнал “Мінеральні ресурси України” знаходиться у вільному доступі до всіх опублікованих статей.

Вимоги до оформлення рукописів:

 1. Рукопис статті журналу редакція приймає в друкованому вигляді з підписами всіх авторів на останній сторінці, а також його електронну версію (на електронному носії або електронною поштою).
 2. Стаття має містити УДК. Українською, російською та англійською мовами автор наводить: прізвище, ім’я та по батькові; повну назву організації, де працює, та поштову адресу; назву статті; анотацію, ключові слова.
 3. До кожної статті має бути додано бібліографічний список за алфавітом (оформлений відповідно до сучасних вимог), обов’язково огляд літератури за останні п’ять років. Рисунки, таблиці та підписи до них – окремими файлами.
 4. Загальний обсяг статті разом з графічними матеріалами не має перевищувати 25 сторінок формату А4. На одній сторінці може бути не більш як 30 рядків та до 60 знаків (з урахуванням розділових знаків і проміжків між словами) у кожному рядку. Розмір шрифту підготовленого на комп’ютері матеріалу – 14; міжрядковий інтервал – 2,0. Розміри полів, мм: зліва – 30, справа –10, зверху – 20, знизу –25.

Слова мають розділятися тільки одним пропуском. Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться жорсткий пропуск (Ctrl+Shift+пропуск).

 1. Текст набирається шрифтом Times New Roman у редакторі Microsoft Word. Графічний матеріал (чорно-білий) подається (окремо від тексту) у форматі EPS, TIFF або JPG-файлів з густиною точок на дюйм 300–600 dpi. Формули набирають у формульному редакторі.
 2. Комп’ютерні макети рисунків приймаються в разі дотримання таких умов.

Растрова графіка: чорно-біле зображення – *.tif чи *.psd (Adobe Photoshop) – *.tif, *.psd-формат, роздільна здатність 300 dpi. Кольорова модель CMYK, чорний колір в одному каналі. Рисунки, надані у Microsoft Word, редакція не приймає!

Векторна графіка: файли формату *.ai, *.eps (Adobe Illustrator) чи *.cdr (CorelDraw). Використані шрифти мають бути подані окремо або переведені в криві. Растрову графіку до векторного макета не вносити.

 1. Статті, які є результатами робіт, проведених в організаціях, треба подавати із супровідним документом від цих організацій.
 2. Разом зі статтею до редакції журналу має бути подано документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення їх через мережу Інтернет (авторський договір).
 3. До авторського оригіналу статті на окремому аркуші додають: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, назву організації, учений ступінь, звання, мобільний, службовий і домашній номери телефонів, службову та домашню адреси, e-mail, ORCID автора.
 4. Скорочення слів, словосполучень, назв, термінів, за винятком загальноприйнятих, можливе тільки після їхнього повного першого згадування в тексті.
 5. Зміст наукових статей будується за такою структурою:
 • коротка анотація – стислі відомості про статтю (не менше ніж 1 800 знаків);
 • вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з державними науковими та практичними програмами, значення вирішення проблеми;
 • основні дослідження й публікації – аналітичний огляд останніх досліджень і публікацій з певної проблеми, виокремлення не розв’язаних раніше питань;
 • формування мети статті – опис головної ідеї публікації, чим вона відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює;
 • викладення основного змісту проведеного дослідження – головна частина статті, де автор висвітлює основні положення дослідження, програму та методику експерименту, отримані результати та їхнє обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок;
 • висновки – основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень;
 • список використаної літератури – перелік літературних джерел, на які є покликання в тексті статті; указати автора та назву твору, місце публікації (для книжки – місто та видавництво, для статті – назву збірника чи журналу, його номер або випуск), дату публікації, кількість сторінок у книжці або сторінки, на яких розміщено статтю; у покликаннях на авторські свідоцтва та патенти зазначити їхній клас (МПК) та повну дату опублікування (не більше 20 джерел).
 1. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакція не розглядатиме.
 2. Для зменшення витрат на видання журналу виплата авторського гонорару не передбачена.
 3. Матеріали, що надійшли до редакції, авторам не повертають.

Редколегія може не поділяти думок автора.

Автори відповідають за точність викладених фактів, даних, цитат, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен, геологічних термінів тощо.

Рішення про публікацію статті в журналі приймають на основі незалежної експертизи, яку організовує редакція журналу.

Статей, оформлених з недотриманням вимог, не розглядатимуть. Датою надходження вважатимуть дату повторного надходження статті, оформленої відповідно до вищевикладених вимог. Докладнішу інформацію можна отримати в редакції журналу за тел. +380 (44) 464-40-00, поштою press.ukrdgri@gmail.com або на веб-сторінці журналу https://mru-journal.com.ua.

З метою подальшого підвищення наукового рейтингу журналу та його дописувачів варто звернути увагу на таке:

 1. Єдиним джерелом інформації щодо змісту статті для іноземних спеціалістів є анотація англійською мовою. Тому її обсяг може бути більшим за обсяг анотації українською (російською), оскільки і повний текст статті найчастіше друкується саме українською мовою.

Обсяг анотації англійською мовою разом з назвою статті та ключовими словами, має містити щонайменше 1800 знаків.

Вимоги до анотацій англійською мовою: інформативність (без загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); застосування термінології, характерної для іноземних спеціальних текстів; єдність термінології в межах анотації; без повторення відомостей, що містяться в заголовку статті.

Прізвища авторів статей надають в одній з прийнятих міжнародних систем транслітерації (з української – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, з російської – відповідно до “Системы транслитерации Библиотеки конгресса США”). Зазначення прізвища в різних системах транслітерації призводить до створення в базі даних різних профілів (ідентифікаторів) одного автора.

Для повного й коректного створення профілю автора дуже важливо наводити місце його роботи та ідентифікатор ORCID. Дані про публікації автора використовують для одержання повної інформації щодо наукової діяльності організацій і загалом країни. Застосування в статті офіційної, без скорочень, назви організації англійською мовою запобігатиме втраті статей у системі аналізу організацій та авторів. Бажано вказувати в назві організації її відомство за належністю.

 1. В аналітичній системі SCOPUS потрібні пристатейні списки використаної літератури латиницею. Можливості SCOPUS дають змогу проводити такі дослідження: за покликаннями оцінювати значення визнання робіт конкретних авторів, науковий рівень журналів, організацій і країн загалом, визначати актуальність наукових напрямів і проблем. Стаття з представленим списком літератури демонструє професійний кругозір та якісний рівень досліджень її авторів.

Правильний опис джерел, на які покликаються автори, є запорукою того, що цитовану публікацію буде враховано в процесі оцінювання наукової діяльності її авторів, а отже й організації, регіону, країни. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність тощо. Тому найважливішими складниками в бібліографічних покликаннях є прізвища авторів та назви журналів. В опис статті треба вносити всіх авторів, не скорочуючи їхньої кількості.

Для українсько- та російськомовних статей з журналів, збірників, матеріалів конференцій структура бібліографічного опису така:

автори (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, у дужках – мова оригіналу.

Список використаної літератури (References) для SCOPUS та інших закордонних баз даних наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до українсько- чи російськомовної частини, незалежно від того, містяться в ньому чи ні іноземні джерела. Якщо в списку є покликання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в  списку, який створюється в латинському алфавіті.

Найточнішу ідентифікацію статей з електронних журналів можна отримати, якщо навести унікальний ідентифікатор (Digital Object Identifier – DOI). За наявності в статті DOI посилання на авторську статтю її буде однозначно правильно встановлено. Редакція журналу “Мінеральні ресурси України ” надає DOI до кожної статті з 2018 року.

Приклад оформлення бібліографічних посилань

ЛІТЕРАТУРА

 1. Басниев К. С., Кульчицкий В., Щебетов А. В., Нифантова А. В. Способы разработки газогидратных месторождений//Газ. пром-сть. – – № 7. – С.22–24.
 2. Басниев К. С., Щебетов В., Назаретова А. А. и др. Способы добычи газа из газогидратных месторождений//Газ. пром-сть. – 2007. – № 11. – С. 84–86.
 3. Бондаренко В. И., Ганушевич К. А., Сай Е. С. К вопросу скважинной подземной разработки газовых гидратов//Науковий вісник НГУ. – 2011. – Т. 1. – С. 60−66.
 4. Бухар М. Популярно о биотехнологии. АНФ. – М., 2012. – 217 с.
 5. Власов С. Ф., Бабенко В. Э. Обоснование способа добычи газа из газогидратных залежей Черного моря//Национальный горный университет. Сборник научных трудов. – Дніпро: НГУ, 2017. – № 52. – С. 57–65.

REFERENCES

 1. Basniev K.S., KulchiсkijV., Shhebetov A. V., Nifantova A. V. Methods for developing gas hydrate deposits//Gaz. prom-st. – 2006. – № 7. – Р. 22–24. (In Russian).
 2. Basniev K.S., ShhebetovV., Nazaretova A. A. i dr. Methods of extracting gas from gas hydrate deposits//Gaz. prom-st. – 2007. – № 11. – Р. 84–86. (In Russian).
 3. Bondarenko V.I., GanushevichK. A., Saj E. S. On the issue of downhole underground development of gas hydrates//Naukovyi visnyk NHU. – 2011. – Vol. 1. – Р. 60−66. (In Russian).
 4. Buhar M. Popular about biotechnology. ANF. – Мoskva, 2012. – 217 p. (In Russian).
 5. Vlasov S. F., Babenko V. Je. Substantiation of the method of gas extraction from the gas-hydrate deposits of the Black Sea//Nacionalnyj gornyj universitet. Sbornik nauchnyh trudov. – Dnipro: NНU, 2017. – № 52. – P. 57–65. (In Russian).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.