Архіви - Сторінка 2

 • Мінеральні ресурси України
  № 1 (2015)
  • Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції
  • Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области)
  • Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї)
  • Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна)
  • Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів
  • К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений
 • Мінеральні ресурси України
  № 4 (2014)
  • Проблеми надрокористування на прикладі розробки титанових родовищ у межах західної частини Українського щита
  • Мінерально-сировинна база України. Стаття 3. Стан мінерально-сировинної бази неметалічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт
  • Закономерности выветривания силикатных пород различного состава и их прикладное значение
  • Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища
  • О применении рентгенофлуоресцентного анализа для оценки возраста калиевых минералов Rb-Sr методом
  • Cтратегія ПАТ “НАК “Надра України” щодо нарощування видобутку нафти та газу в Україні
  • Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західного нафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робіт щодо її освоєння
  • Використання підходів з формування оптимального портфеля інвестиційних проектів нафтогазодобувних підприємств
  • ХХХVІІ Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Берн, Швейцарія, 21–24 жовтня 2014 р.)
26-27 з 27