Політика рецензування

Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” приймає всі статті, що відповідають тематичній спрямованості й науковому рівню журналу, політиці нашого видання та оформлені належним чином, згідно з вимогами, що їх ухвалила редакційна колегія.

Якщо подана стаття не відповідає основним науковим критеріям і тематиці журналу та оформлена неналежним чином – її повертають авторові без розгляду.

Статті, прийняті до розгляду, проходять обов’язкову процедуру рецензування. Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” залучає позаштатних рецензентів для незалежного рецензування способом одностороннього сліпого рецензування (single-blind review).

Порядок рецензування

 1. Первинну оцінку авторського рукопису здійснює головний редактор (або його заступник), визначає наукову цінність, якість оформлення, актуальність дослідження. Розв’язує питання щодо подальшого розгляду.

 2. Прийняту до розгляду статтю, реєструють і скеровують до редакційної колегії, де її розглядають фахівці відповідного напряму та пропонують головному редакторові призначити рецензентів. Кандидатури рецензентів обирають на засіданні редакційної колегії та виносять спільне з головним редактором рішення.

 3. Для рецензування призначають двох незалежних рецензентів, які не входять до складу редакційної колегії журналу. Рецензенти – це висококваліфіковані фахівці в геологічній і технічній галузях науки, які мають ступінь доктора чи кандидата наук, а також свіжі публікації за тематикою, статті з якої можуть рецензувати. Орієнтовний строк рецензування статті становить 14 діб, але не має перевищувати 21 добу.

 4. Мета рецензування – допомогти авторові вдосконалити текст, не допустити поширення інформації, що не відповідає науковому змісту. Рецензування рукописів конфіденційне, про що редакція інформує рецензентів.

 5. Якщо рецензент з поважних причин (наукових, етичних, конфлікт інтересів) не згоден прийняти статтю, він сповіщає редакцію про відмову. Редакційна колегія розв’язує питання про призначення іншого рецензента. Автор і рецензент взаємодіють через відповідального секретаря журналу.

 6. Рецензія має містити такі елементи:
  • Назва статті.
  • Інформація про автора.
  • Відповідність статті тематиці журналу.
  • Актуальність.
  • Наукова новизна.
  • Дотримання чіткої структури наукової статті.
  • Повнота й достатність розкриття теми в анотації.
  • Якість оформлення матеріалів.
  • Зауваження рецензента.
  • Висновок рецензента.
  • Відомості про рецензента, підпис, дата.

  Після остаточної оцінки статті рецензент заповнює форму “Відгук на рукопис статті” (завантажити) або додає коментарі в текст і висновує:
  • рекомендувати статтю до опублікування;
  • рекомендувати до опублікування після доопрацювання з огляду на зауваження;
  • не рекомендувати статтю до опублікування.

  Якщо рецензент не рекомендує статтю до опублікування, у рецензії мають бути зазначені причини такого рішення. Якщо стаття має дві позитивні рецензії, її пропонують до редакційного портфеля, у разі двох негативних відгуків – відхиляють.
 1. Якщо рецензенти запропонували доопрацювати статтю, її надсилають авторові із зауваженнями. Автор вивчає рецензію й у разі згоди з рецензентом додає відповідні зміни до тексту та вказує, які правки вніс. Виправлений варіант повторно погоджує рецензент, а відтак редколегія або головний редактор затверджує статтю до друку.

 2. У разі відмови внести рекомендовані виправлення, автор надає аргументовану відповідь редакції, а головний редактор призначає додаткове рецензування. Остаточне рішення щодо публікації статті залишає за собою редакційна колегія журналу, вона подає зміст сформованого випуску на затвердження вченої ради інституту. Діставши схвалення вченої ради, головний редактор ставить підпис “до друку”.