Етика публікацій

Редакційна колегія журналу “Мінеральні ресурси України”, беручи до друку наукові статті, керується загальноприйнятими міжнародними параметрами дотримання етичних правил і принципів, які розробив Комітет з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE)), рекомендаціями Elsevier, Етичним кодексом ученого України.

Редакція журналу відповідає за додержання науковості, об’єктивності, професіоналізму наданих публікацій, протидіє плагіату й несумлінній практиці.

Етичні норми для редакції та редакційної колегії

Редакційна колегія є відповідальною за надруковані матеріали й має прагнути залучати якісний, високонауковий матеріал, який узгоджується з тематикою журналу й потребами читачів, та постійно вдосконалювати зміст журналу.

До розгляду беруть усі профільні статті незалежно від статі, расової належності, релігійних поглядів, походження й політичних уподобань автора. Рішення про опублікування праці ухвалює редколегія журналу, зважаючи на висновки рецензентів та наукову цінність статті. Редколегія має право відхилити статтю або надіслати її на доопрацювання.

Редакція і редакційна колегія в процесі роботи над авторським матеріалом не розголошує інформації про зміст статті, окрім як авторові й особам, що оцінюють професіоналізм рукопису. У разі конфлікту інтересів редактор і рецензент мають бути усунені від розгляду статті, якщо цього вимагає автор. Отриману інформацію, що міститься в праці, редактор або члени редколегії не мають права використовувати в особистих інтересах, вона має бути конфіденційною.

Під час виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з неправомірними діями, редакція має вжити заходів щодо їхнього врегулювання. Це положення поширюється як на опубліковані матеріали, так і ті, що готуються до друку.

Етичні норми для авторів рукописів

Автор, що подає рукопис до редакції, бере на себе відповідальність за достовірність викладених результатів дослідження. Матеріали мають бути оригінальними, недрукованими в інших виданнях та становити наукову цінність. Бібліографічні покликання на запозичені частини в статті обов’язкові, неоформлені цитати неприпустимі. Плагіат у будь-яких формах неприйнятний. Автор має вказати всіх осіб, які брали участь у проведених дослідженнях, та дістати згоду співавторів на публікацію статті.

Автор має поінформувати редакцію про потенційні конфлікти після публікації статті. Якщо автор чи третя особа виявили істотні помилки або неточності, автор у якнайкоротший термін має їх виправити, а інакше працю буде вилучено. Редакція може не поділяти висловлювань автора.

Усі авторські статті, подані до журналу “Мінеральні ресурси України”, обов’язково рецензують і редколегія може їх відхилити, якщо автор не виконує вимог редакції.

Етичні норми рецензентів

Обов’язковою умовою публікації авторської статті є схвальний відгук рецензента.

Рецензент, який вважає свій рівень знань недостатнім для об’єктивної оцінки статті, має сповістити про це редакцію.

Рецензія має бути неупередженою та об’єктивною, особиста критика автора неприпустима. Усі матеріали рукопису розглядають конфіденційно, неопубліковані статті або результати викладених досліджень заборонено використовувати в особистих цілях без згоди автора.

У разі виявлення плагіату або подібності матеріалів з іншими публікаціями рецензент зобов’язаний повідомити про це редакторові.

Конфіденційність

Авторські рукописи, надані для публікації в редакцію журналу “Мінеральні ресурси України”, є конфіденційними під час розгляду й рецензування.

Матеріали, що надійшли до редакції, не демонструють та не обговорюють з третіми особами без згоди авторів і редактора. Можливі редакційні консультації, потрібні видавцю.

Протидія плагіату

Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” закликає авторів надавати для публікації тільки оригінальні, раніше недруковані в інших виданнях праці.

Плагіат у будь-яких його формах неприпустимий. Неприйнятною вважається велика кількість запозичень. У разі використання праць або тверджень інших авторів обов’язкові покликання на першоджерело.

Для виявлення плагіату редакція журналу “Мінеральні ресурси України” використовує програму ETXT-Antiplagiat. Авторська стаття має містити не менш як 75 % оригінального тексту. Якщо стаття містить менше ніж 75 % оригінального тексту, її повертають на доопрацювання й повторне перевірення на плагіат.

У разі незгоди автора з результатами перевірення, редакція створює комісію для рецензування.

Остаточне перевірення, що засвідчує наявність понад 25 % плагіату, є підставою для відхилення статті від публікації. Якщо плагіат виявлено в опублікованій статті, то редактор, застосовуючи блок-схеми Комітету з видавничої етики (СОРЕ), видаляє цю статтю.